mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 32.99.Z
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD    47.51.Z
 • sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć     ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53.Z
 • sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.59.Z
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z
 • wydawanie książek PKD 58.11.Z
 • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)58.12.Z
 • wydawanie gazet PKD 58.11.Z
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14 Z
 • pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19 Z
 • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD 58.19.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29 Z
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z
 • nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.10.Z
 • nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.20.Z
 • działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
 • działalność portali internetowych 63.12. Z
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD63.99. Z
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD68.20.Z
 • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z.
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
 • działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z
 • działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
 • pośrednictwo w sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD73.12.D
 • badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z
 • działalność fotograficzna 74.20.Z
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.90.Z,
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
 • działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91.Z,
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z,
 • technika PKD 85.32.A,
 • zasadnicze szkoły zawodowe PKD 85.32.B
 • pozaszkolne formy edukacji sportowe oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B,
 • działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Gronek
Dokument z dnia: 30.06.2009
Dokument oglądany razy: 24 590
Opublikował: Małgorzata Gronek
Publikacja dnia: 13.04.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl